Tính năng

Phó bản Tổ Đội

Giới thiệu

  • Thời gian: Mở hàng ngày.
  • Điều kiện:Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 50.
  • Cách thức tham gia: Nhấp chọn biểu tượng PB Nhóm để mở giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Giang Hồ


Giao diện Phó Bản

  • Vượt phó bản nhận thưởng lần đầu, Danh Vọng, kinh nghiệm và ngẫu nhiên 1 trang bị.
  • Phó bản mở theo cấp nhân vật, phó bản cấp càng cao sẽ nhận trang bị hiếm.

Phó bản Tổ Đội

  • Sau 15 giây khi mở giao diện phó bản nhóm sẽ tự tham gia vào nhóm phù hợp với cấp nhân vật.
  • Tạo phòng tối đa được 3 người tham gia, đủ số lượng sẽ mang lại hiệu quả lớn.
  • Mỗi lần khiêu chiến phó bản tốn 6 thể lực.
  • Thể lực tự hồi 1 điểm mỗi 10 phút, đủ số lượng thể lực sẽ ngừng tăng. Nhận thêm thể lực bằng cách dùng vàng mua thêm hoặc làm nhiệm vụ thể lực.

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ cùng Kiếm Vũ Mobi VNG!