Tính năng

Hộ Tống Mỹ Nhân

Giới thiệu

Thời gianMở cả ngày. Tối đa 3 lượt/ngày. 14h00 - 14h3018h00 - 18h30 được x2 thưởng.
Giao diện- Nhấp biểu tượng Hoạt động, chọn mục Hộ Tống x2.
Kiếm Vũ Mobi VNG - Hoặc đến NPC Tiêu Đầu ở Kinh Thành. Kiếm Vũ Mobi VNG
Phần thưởngĐiểm EXP, Vàng Khóa.

Hộ Tống Mỹ Nhân

 • Mỹ nhân có 4 phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam. Phẩm chất càng càng cao thưởng EXP càng lớn. Riêng mỹ nhân Cam sẽ nhận được thêm phần thưởng 60 Vàng Khóa.
 • Hộ Tống trong khoảng thời gian 15h30 - 16h00 và 18h30 - 19h00 sẽ được nhận phần thưởng x2. Riêng mỹ nhân Cam phần thưởng thêm không được x2.
 • Khi hộ tống, chỉ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Nâng Cấp Mỹ Nhân Hộ Tống
 • Thiếu hiệp muốn tạo mới phẩm chất mỹ nhân hộ tống cần dùng Mỹ Nhân Lệnh.
 • Mỹ Nhân Lệnh nhận được thông qua Nhiệm vụ ngày hoặc mua ở Cửa hàng.

Kiếm Vũ Giang Hồ

Bảo hộ Mỹ Nhân
 • Trong lúc hộ tống, thiếu hiệp có thể gửi yêu cầu bảo hộ đến các hảo hữu đang onlinethành viên bang, đồng ý bảo hộ sẽ trở thành người bảo hộ.
 • Mỗi ngày 2 lần đầu bảo hộ sẽ được nhận thưởng, thưởng người bảo hộ sẽ trao theo cấp độ, không liên quan đến phẩm chất mỹ nhân.
Cướp Mỹ Nhân
 • Mỗi ngày 3 lần đầu cướp thành công sẽ nhận thưởng.
 • Phần thưởng là EXP Vàng Khóa.
 • Nhiệm vụ Hộ Tống thất bại khi quá thời gian được giao hay bị người khác cướp mất mỹ nhân. Khi đó phần thưởng nhận được chỉ còn 40% EXP thưởng.
 • Trong thời gian hoạt động x2, thưởng bảo hộ và thưởng cướp đều được x2.
 • Thiếu hiệp hộ tống thành công 10 lần Lý Sư Sư sẽ nhận được danh hiệu Thương Hoa Tiếc Ngọc.

Kiếm Vũ Giang Hồ