Kiếm Vũ
Mobi VNG

Tinh Luyện Trang Bị

Từ đến

Tinh Luyện Trang Bị

Sự kiện | 


Giới thiệu

  • Mạnh hóa trang bị.
  • Điều kiện mở: Cấp 62.

Tinh Luyện Trang Bị

  • Tại giao diện chính, chọn “Cường Hóa” -> “Tinh Luyện” để mở giao diện.
  • Có 6 loại Đá Tinh Luyện tương ứng trên trang bị, bao gồm: Công, Thủ, Sinh Lực, Thiên, Địa, Mệnh.
  • Mỗi ô đá Tinh Luyện sẽ có yêu cầu khác nhau để mở.
  • Thông qua các hoạt động Boss Liên Server, Boss Phe để nhận đá Tinh Luyện.
  • Có thể tiến cấp Đá Tinh Luyện khi có đủ số lượng Đá Cùng loại.

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG