Kiếm Vũ
Mobi VNG

Tinh Luyện Trang Bị

Từ đến

Đổi Phe

Sự kiện | 


Giới thiệu

  • Giúp thiếu hiệp nhanh chóng đổi phe phái Chính Tà.
  • Điều kiện mở: Cấp 20.

Đổi Phe

  • Để đổi phe, phải có Đổi Phe Lệnh và hiện không thuộc Bang Hội nào.
  • Đổi Phe Lệnh có thể mua tại Cửa Hàng với giá 888 Vàng.
  • Mỗi lần Đổi Phe sẽ có thời gian chờ 24 giờ để thực hiện lần đổi tiếp theo. Dữ liệu ở Phe phái cũ sẽ bị xóa. 

Kiếm Vũ Mobi VNG