Kiếm Vũ
Mobi VNG

Tinh Luyện Trang Bị

Từ đến

Ảo Hóa Thời Trang

Sự kiện | 


Giới thiệu

  • Mạnh hóa Thời trang.
  • Điều kiện mở: Đã mở Thời trang.

Ảo Hóa Thời Trang

  • Thiếu hiệp có thể Ảo hóa thời trang mình đang có bằng 1 bộ thời trang tương tự.
  • Có 5 bậc Ảo Hóa cho mỗi bộ thời trang.

Kiếm Vũ Mobi VNG