Kiếm Vũ
Mobi VNG

Quần Hùng Tranh Boss

Từ đến

Quà Đăng Nhập

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 31/10 - 23h59 ngày 06/11/2017.
  • Nội dung:
    • Mỗi ngày, thiếu hiệp đăng nhập vào Kiếm Vũ VNG sẽ nhận được 1 gói quà ngẫu nhiên.
    • Ngoài ra, khi đăng nhập liên tục đủ 7 ngày, thiếu hiệp có thể nhận 1 gói quà đặc biệt.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Đá Tấn Công Lv5
Dùng để Khảm lên trang bị, nhận điểm Tấn Công.

Danh hiệu - Nam Đế
Tấn Công +800
Phòng Thủ +400
Sinh Lực +8000

Hộp Tăng Bậc Đơn
Mở nhận ngẫu nhiên 1 Tăng Bậc Đơn.
Thẻ Vàng Khóa
Mở nhận 1 Vàng Khóa.