Kiếm Vũ
Mobi VNG

Quần Hùng Tranh Boss

Từ đến

Hệ thống Thành Tựu

Sự kiện | 


Giới thiệu

 • Làm các nhiệm vụ hàng ngày tăng điểm trưởng thành, giúp nhân vật mạnh hơn, đồng thời nhận nhiều phần thưởng.
 • Điều kiện mở: Cấp 40.

Hệ thống Thành Tựu

 • Thiếu hiệp mở giao diện “Nhân Vật” à “Thành Tựu” để vào giao diện.
 • Có thể tăng điểm Trưởng Thành thông qua 3 mục sau:
  • Trưởng Thành Cá Nhân: bao gồm tăng bậc/kỹ năng các tính năng mạnh hóa, tăng level.
  • Phó bản ngày: Nhiệm vụ ngày, Phó bản Vấn Đỉnh, Phó bản EXP.
  • Thành tựu chiến trường: Hạng Giang Hồ Chiến, Hộ Tống, Boss Thế Giới, Diệt dịch Phe, Boss Phe.
 • Phần thưởng của các nhiệm vụ này là Vàng Khóa và Điểm Trưởng Thành.
 • Khi Điểm Trưởng Thành đạt mốc có thể tăng cấp, nhận nhiều lợi ích như tăng Chỉ số cho Nhân vật hoặc Vàng Khóa.

Kiếm Vũ Mobi VNG