Kiếm Vũ
Mobi VNG

Linh Kỵ Xuất Chiến

Từ đến

Thưởng x2

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 19/10 - 23h59 ngày 23/10/2017.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ mở Thưởng X2 hoạt động bất kỳ.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

NgàyHoạt động x2
19/10Phó bản EXP
20/10Phó bản Tăng bậc
21/10Phó bản Cốt truyện
22/10Hạng Giang Hồ
23/10Hộ Tống
24/10Phó bản Vấn Đỉnh
25/10Chiến Hoa Sơn