Kiếm Vũ
Mobi VNG

Linh Kỵ Xuất Chiến

Từ đến

Rút Thưởng Hàng Ngày

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 19/10 - 23h59 ngày 25/10/2017.
  • Nội dung: Mỗi lần quy đổi đủ 288 Vàng vào nhân vật, thiếu hiệp được nhận 1 lần rút thưởng. Có thể dùng chức năng quay nhiều lần.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Thời Trang - Vân Long
 + 500 Tấn công
 + 250 Phòng thủ
 + 5.000 Sinh lực
Có 2 bộ cùng loại nhận 500 Vàng Khóa.
Danh Hiệu - Ngạo Thị Thiên Địa
 + 400 Tấn công
 + 200 Phòng thủ
 + 4.000 Sinh lực
Có 2 bộ cùng loại nhận 500 Vàng Khóa.
Hộp Đá Lv6
Mở nhận 1 Đá khảm Lv6.
Hộp Truyền Thuyết
Mở nhận ngẫu nhiên 1 Quyển Truyền Thuyết.
Hộp Đá Lv5
Mở nhận 1 Đá khảm Lv5.
Chiến Kỵ Đơn
Nguyên liệu tăng bậc Chiến Kỵ.
Hộp Sách Kỹ Năng
Mở nhận ngẫu nhiên 1 Sách kỹ năng.
Linh Sủng Đơn
Nguyên liệu tăng bậc Linh Sủng.
Pháp Khí Đơn
Nguyên liệu tăng bậc Pháp Khi.