Kiếm Vũ
Mobi VNG

Linh Kỵ Xuất Chiến

Từ đến

Hoàn Trả Tiêu Phí

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 19/10 - 23h59 ngày 25/10/2017.
  • Nội dung: Mỗi ngày, thiếu hiệp quy đổi Vàng vào Kiếm Vũ VNG sẽ nhận được các gói quà hoàn trả hấp dẫn.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

MốcPhần thưởng
488
888
1.888
3.888
6.888
10.888