Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện tuần (21/11 - 27/11)

Từ đến

Rút Thưởng Hàng Ngày

Sự kiện | 


  • Thời gian: Sau khi bảo trì ngày 21/11 - 23h59 ngày 27/11/2017.
  • Nội dung: Mỗi lần quy đổi đủ 288 Vàng vào nhân vật, thiếu hiệp được nhận 1 lần rút thưởng. Có thể dùng chức năng quay nhiều lần.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Thời Trang - Hồ Ly Mị Ảnh
Quà Đá Tinh Luyện
Hộp Đá Lv7