Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Tăng Cấp Nhân Vật

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Nhân vật tăng cấp đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
  • Phần thưởng: Đá Cường Hóa, Chiến Kỵ Đơn, Sách Chiến Kỵ, [Tuyệt Thế] Bích Thủy Đai.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNGKiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Lưu ý: Phần thưởng không nhận sẽ gửi qua thư, Thiếu hiệp hãy kiểm tra thư hoặc túi nếu chưa kịp nhận phần thưởng.