Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Tăng Bậc Tính Năng

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Tăng bậc tính năng đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
  • Phần thưởng: Thay đổi mỗi ngày.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Ngày 2: Tiên Dực

BậcPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
2Tiên Dực Đơn*6Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Tiên Dực
Sách Tiên Dực*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Tiên Dực
3Tiên Dực Đơn*15Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Tiên Dực
Sách Tiên Dực*2Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Tiên Dực
4
Tiên Dực Đơn*27Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Tiên Dực
Tư Chất Đơn-Tiên Dực*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng tư chất Tiên Dực
5Tiên Dực Đơn*50Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Tiên Dực
Trưởng Thành Đơn-Tiên Dực*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng 0.5% thuộc tính Tiên Dực

Ngày 3: Thần Binh

BậcPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
3Thần Binh Đơn*6Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Sách Thần Binh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Thần Binh
4Thần Binh Đơn*15Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Sách Thần Binh*2Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Thần Binh
5
Thần Binh Đơn*27Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Tư Chất Đơn-Binh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng tư chất Thần Binh
6Thần Binh Đơn*50Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Trưởng Thành Đơn-Binh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng 0.5% thuộc tính Thần Binh

Ngày 4: Pháp Khí

BậcPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
2Pháp Khí Đơn*6Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Pháp Khí
Sách Pháp Khí*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Pháp Khí
3Pháp Khí Đơn*15Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Pháp Khí
Sách Pháp Khí*2Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Pháp Khí
4
Pháp Khí Đơn*27Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Pháp Khí
Tư Chất Đơn-Pháp Khí*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng tư chất Pháp Khí
5Pháp Khí Đơn*50Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Pháp Khí
Trưởng Thành Đơn-Pháp Khí*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng 0.5% thuộc tính Pháp Khí

Ngày 5: Linh Sủng

BậcPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
3Linh Sủng Đơn*6Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Sủng
Sách Linh Sủng*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Linh Sủng
4Linh Sủng Đơn*15Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Sủng
Sách Linh Sủng*2Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Linh Sủng
5
Linh Sủng Đơn*27Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Sủng
Tư Chất Đơn-Linh Sủng*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng tư chất Linh Sủng
6Linh Sủng Đơn*50Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Sủng
Trưởng Thành Đơn-Linh Sủng*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng 0.5% thuộc tính Linh Sủng

Ngày 6: Linh Vũ

BậcPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
2Linh Vũ Đơn*6Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Vũ
Sách Linh Vũ*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Linh Vũ
3Linh Vũ Đơn*15Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Vũ
Sách Linh Vũ*2Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Linh Vũ
4
Linh Vũ Đơn*27Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Vũ
Tư Chất Đơn-Linh Vũ*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng tư chất Linh Vũ
5Linh Vũ Đơn*50Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Linh Vũ
Trưởng Thành Đơn-Linh Vũ*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng 0.5% thuộc tính Linh Vũ

Ngày 7: Thần Binh

BậcPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhMô tả
2Thần Binh Đơn*15Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Sách Thần Binh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Thần Binh
3Thần Binh Đơn*30Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Sách Thần Binh*2Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng kỹ năng Thần Binh
4
Thần Binh Đơn*50Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Tư Chất Đơn-Binh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng tư chất Thần Binh
5Thần Binh Đơn*80Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng Bậc Thần Binh
Trưởng Thành Đơn-Binh*1Kiếm Vũ Mobi VNG Tăng 0.5% thuộc tính Thần Binh