Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Quà Đăng Nhập 7 Ngày

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Thiếu hiệp đăng nhập vào game liên tục trong 7 ngày đầu mở server sẽ được nhận thưởng trang bị hiếm, danh hiệu, thời trang đặc biệt.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Chọn 7 Ngày để mở giao diện

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Số ngày đăng nhập tích lũyPhần thưởng
1 ngàyChiến Kỵ Đơn*5 + Pháp Khí Đơn*2 + Linh Sủng Đơn*2 + Sách Chiến Kỵ*1 + Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ*1
2 ngày[Tuyệt Thế] Bích Thủy Bào*1 + Tư Chất Đơn-Tiên Dực*1 + Tiên Dực Đơn*5 + Sách Tiên Dực*2 + Thẻ Vàng Khóa*30
3 ngày[Danh Hiệu] Ngự Kiếm Giang Hồ*1 + Thần Binh Đơn*5 + Đá Cường Hóa*20 + Sách Thần Binh*2 + Thẻ Vàng Khóa*50
4 ngày[Thời Trang] Vũ Tam Đao*1Pháp Khí Đơn*5 + Đá Cường Hóa*30 + Sách Pháp Khí*1 + Thẻ Vàng Khóa*80
5 ngàyChí Tôn-Chiến Yên*1Linh Sủng Đơn*5 + Đá Cường Hóa*50 + Sách Linh Sủng*2 + Thẻ Vàng Khóa*100
6 ngày[Tuyệt Thế] Bích Thủy Uyển*1Linh Vũ Đơn*5 + Đá Cường Hóa*60 + Sách Linh Vũ*2 + Thẻ Vàng Khóa*120
7 ngày[Tuyệt Thế] Bích Thủy Giới*1Hộp Tăng Bậc Đơn*5 + Hộp Tư Chất Đơn*2 + Đá Cường Hóa-60 + Thẻ Vàng Khóa*120