Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Nạp Hoàn Trả

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Nạp Vàng đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
  • Phần thưởng: Phần thưởng thay đổi mỗi ngày.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động