Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Hoàn Trả x100

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Đầu tư 88 Vàng nhận quà hoàn trả trị giá 8888 Vàng.
  • Phần thưởng: Trượng Kiếm Thiên Nhai, Quà Chiến Kỵ-Tinh, Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ, Linh Sủng Đơn, Pháp Khí Đơn.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Mobi VNG
Danh hiệu Trượng Kiếm Thiên Nhai

Kiếm Vũ Mobi VNG
Quà Chiến Kỵ-Tinh