Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Đua Top Nhận Thưởng

Sự kiện | 


 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Nội dung: Tăng bậc có quà, nằm trong BXH Top 10 sẽ được nhận thưởng.
 • Phần thưởng: Phần thưởng thay đổi mỗi ngày.
  • Ngày 1: Chiến Kỵ
  • Ngày 2: Tiên Dực
  • Ngày 3: Thần Binh
  • Ngày 4: Pháp Khí
  • Ngày 5: Linh Sủng
  • Ngày 6: Linh Vũ
  • Ngày 7: Linh Kỵ

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhận thưởng Danh hiệu mỗi ngày, đột phá lực chiến