Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Đua Top Diệt Boss

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Thành viên Bang tham gia diệt Boss đạt yêu cầu có thể nhận thưởng.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

Kiếm Vũ Mobi VNG
Danh hiệu dành cho Bang đạt hạng 1