Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Đầu Tư 7 Ngày

Sự kiện | 


  • Thời gian: Ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Đầu tư 2000 Vàng nhận hoàn trả x100 trong 7 ngày.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động

NgàyHoàn trảVIP 6 nhận thêm
1Chiến Kỵ Đơn*18 + Vàng*2.000Chiến Kỵ Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Chiến Kỵ*2
2Tiên Dực Đơn*18 + Vàng*1.000Tiên Dực Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Tiên Dực*2
3Thần Binh Đơn*18 + Vàng*1.000Thần Binh Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Thần Binh*2
4Pháp Khí Đơn*18 + Vàng*2.000Pháp Khí Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Pháp Khí*2
5Linh Sủng Đơn*18 + Vàng*1.000Linh Sủng Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Linh Sủng*2
6Linh Vũ Đơn*18 + Vàng*1.000Linh Vũ Đơn*8 + Tư Chất Đơn-Linh Vũ*2
7Thời trang Tà Long Giáp + Đá Tấn Công Lv5*1 + Vàng*4.000Đá Cường Hóa*10 + Đá Sinh Lực Lv5*1 + Đá Phòng Thủ Lv5*1

Kiếm Vũ Mobi VNG
Thời trang Tà Long Giáp