Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Cùng Nạp Cùng Vui

Sự kiện | 


  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Nội dung: Trong server có số lượng Thiếu hiệp nạp đạt điều kiện, toàn server sẽ được nhận thưởng.
  • Phần thưởng: Phần thưởng thay đổi mỗi ngày.

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG

Lưu ý: Phần thưởng không nhận sẽ gửi qua thư, Thiếu hiệp hãy kiểm tra thư hoặc túi nếu chưa kịp nhận phần thưởng.