Kiếm Vũ
Mobi VNG

Chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới

Từ đến

Chung Sức

Sự kiện | 


 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Nội dung: Server có số Thiếu hiệp tăng bậc đạt yêu cầu, toàn server sẽ được nhận thưởng tương ứng.
 • Phần thưởng: Thay đổi mỗi ngày.
  • Ngày 1: Chiến Kỵ
  • Ngày 2: Tiên Dực
  • Ngày 3: Thần Binh
  • Ngày 4: Pháp Khí
  • Ngày 5: Linh Sủng
  • Ngày 6: Linh Vũ
  • Ngày 7: Thần Binh

Kiếm Vũ Mobi VNG
Nhấp biểu tượng

Kiếm Vũ Mobi VNG
Giao diện hoạt động