Kiếm Vũ
Mobi VNG

Ấn Ký Phù Văn

Từ đến

Phù Văn

Sự kiện | 


  • Tại giao diện chính, chọn “Tăng Bậc” -> “Phù Văn” để mở giao diện.
  • Thiếu hiệp thông qua Boss, có thể nhận được Phù Văn để khảm.
  • Mỗi tính năng sẽ có 1 loại phù văn riêng. Mỗi phù văn có 3 loại thuộc tính ngẫu nhiên, chỉ số của 3 thuộc tính này cũng ngẫu nhiên.
  • Để khảm các Phù Văn cao cấp cần đạt đủ điều kiện cấp nhân vật.
Cấp Phù VănYêu cầu cấp nhân vật
350
455
560
665
770
880
985
1090

Kiếm Vũ Mobi VNG

Kiếm Vũ Mobi VNG